مثلث برمودا

 

6:24:55 PM

ما در سواحل عاج

6:25:03 PM

کنار تمام قاقهای بی بر و رو

6:25:12 PM

نسیته بودیم که توفان برپا شد

6:25:23 PM

انگار هیچ کس اهمیت نداده باشد

6:25:39 PM

ما سرابمان را می نوشیدیم و باد عو عو می کرد

6:25:41 PM

تا شب شد

6:25:49 PM

نهنگها خواستند لبی تر کنند

6:25:56 PM

برایشان در دریا شراب ریختیم

6:26:00 PM

آب گرم بود

6:26:07 PM

منتها آب گرم تو می خواستیم

6:26:12 PM

بالهایمان که درآمد

6:26:27 PM

تا جزیره ای وسط آقیانوس آرام پرواز کردیم

6:26:31 PM

هوا مرطوب بود

6:26:38 PM

پرواز کیف می داد

6:26:47 PM

تا به مثلث برمودا رسیدم

6:26:57 PM

من  داد زدم مثلث برمودا

6:27:05 PM

و ذوق مرگ شدم

6:27:17 PM

همانجا در برمودا دفنم کردند

6:27:22 PM

حالا دوستانم

6:27:35 PM

نمی تانند راحت سر خاکم بیایند

6:27:40 PM

بجز همان دوستی که

6:27:49 PM

او هم مثل من آن شب ذوق مرگ شد

6:27:53 PM

تموم شد