Passive aggressive

 شانه هایم بی خود و بی جهت ادای مقاومت را در می آورد

    زیر پلکهایم چیزی نبود

    فرصت کوتاه بود و نور ناپایا

    بیخود ادای مقاومت را در می آوردم

 

    فراموشی را که بهانه کردی

    نور دیگر رفته بود و

    من در آستانه بودم

 

    همیشه وقتی مغزم زایل می شود

    مثل الان

    نامه ای برایت می نویسم

    که شرم از مقاومتم را با شکایت پاک کنم

 

    این بار دیگر به سر نقطه اول برنمی گردم

    قول می دهم

 

    فرصت کوتاه بود و نور ناپایا

    بیخود ادای مقاومت را در می آوردم...۰