سوهوسفروس

چيزى توى دماغم مى لرزه/ مثل يه درد قديمى/ يه خارش عجيب/ مغزم رو خاموش مى كنم/بايد بنويسم/زنه مى خونه/ تصحيح نمى كنم/ به عقب بر نمى گردم/بر نمى گردم/ حقيقت رو همونجور كه هست خطى واست مى گم/ له شده اند/ تعداد زيادى/زير كاميون/شايد من هم امشب /تو منهتن /وخت راه رفتن تو سوهو/ زير چيزى مثل كاميون هواپيما بمب صاف و بى حجم بشم/ چقدر نزديكه به پوستم/ درد كشيده شدن/ چيزى هست كه عادى نشده باشه اين روزا/ مغز رو خاموش مى كنم/ پوفففف/ موهات پيدامى شن/ دونه دونه سفيد سفيد/ دستم رو توى سينه ات مى كنم و روحت رو مى كشم بيرون گازمى زنم/ ازجنس هواست/ مى گى بخور/ تموم نمى شه/ دور دهنم رو بخار روحت گرفته/ مزه نداره ماده نيست ولى غذاست/ شكمم پر ميشه/ موهاى دونه دونه سياه و سفيدت/اين طرف و اون طرف سرت/ كنار گوشت/ چقدر خوبن/انگار هم سن منى/ تو اين تاريكى/مغزم شروع مى كنه/ سيناپسا شليك مى كنن/ چيزا دارن روشن تر مى شن و موهات سياهتر تو نور/ بايد رفت يه جاى ديگه/ مى بندم چشمها رو.../ پوففففف/ چشمهام روباز مى كنم/ روبروى پنجره ات رو به بسفروس ايستاده ام/ من و تو داريم اون پشت جيغ مى زنيم/بى حالت بر مى گردم/ بهمون نگاه مى كنم/ الان ديگه چهار سالى ميشه/ واسه چى جيغ مى زديم؟/ من رو من نمى بينه/ چرا جيغ مى زنى؟/ من داره جيغ مى زنه/ چقدر عجيب/ پوستم كشيده ميشه/ تو دارى دادمى زنى/ من دارم مى گم اينجا محله خوبى نيست/ مضطربه/ عجيبه/ تو مردونگيت زير علامت سواله/ مردونگيت منظره بسفروس دوس داره/ بايد رفت يه جاى ديگه/امروز سمت تو رو مى گيرم/ سمتت ميام و دستم رو توى موهات مى كنم/ سياه سياهه/ فِرِ فِر/ انگشتام از بين موهات و موهات از بين انگشتام رد مى شن/ ما فرياد مى زنيم/من دستم رو از ميون موهات رد مى كنم/ تو رو مى بينم كه اون سمت آروم دستات رو روى صورت من مى كشى/ دستات از تو لبام رد ميشن/بچه اى نيست/ديگه نيست/ ما از جنس بخاريم/ بسفروس بيرون بنفش شده/برات مى نويسم
can you drop me a line say hi or anything soon? a word? I hate humanity.
جوابى نيست/نمى بينى/همون لحظه مى دونستيم/ من رو به بسفروس بودم تو رو به تكسيم/ چيزى توى دماغم مى لرزه/مثل يه درد قديمى/يه خارش عجيب/ صداى هواپيما مياد/ بسفروس بنفش شده/ چيزا بخار ميشن/ بايد رفت يه جاى ديگه