فلاش

هنوز قدمی برنداشته ام که تمام می شود

عین تمام رویاهای کلیپ وار

تمام مونتاژهای مقطع

تمام عکسهای موبایلی 

تمام تمام تمام چیزهای تکه تکه تاریخ مصرف دار