مکالمه با تهران

امشب با تهران حرف زدم

در یاهو مسنجرم پیدایش شد

گفت ۳۶ ساله است و عکاسی می کند

اینترنتش نفتی است

و کلّی قرض بالا آورده

 

می گفت موهایش آن قدر بلند است که سه دور دور قد ۱۸۰ سانتی اش می چرخد

گفت ساز رباب را می پسندد

گفت: تو چی؟ 

گفتم: من چی چی؟

گفت: ازدواج کرده ای؟ و من خندیدم و

او دختر ۱۳ سالهء درونم را دید

 

گفت: ما که دیگر بچه نیستیم و

می خواستم فریاد بزنم که کنارم نشست و دیدم

چقدر پیر شده ایم

با احتساب تمام لحظات لذت و زجر

انگار هفتاد ساله بود