گفت

کفت: بریم بیرون شهر آخر هفته؟  گفتم: آره. گفت: ماشین داری تو؟ گفتش: آره می تونم از امیر بگیرم. تو می تونی از همون جوجه کباب ها با سس مکزیکی بیاری؟ گفت: ساقیا بده جامی زین شراب روحانی...