درد تیز

دلم تیر می کشد امشب از یک درد تیز مثل ندیدن دراز زمان چهره هایی که هر خطشان روایت هزار قصه آشناست که می ترسم دارم فراموشش می کنم؟ یا هنوز نفسشان در نفسم تنیده که هر روز باز غریبه تر می شوم با همین صورتهایی که خوش بحالشان خانه شان همینجاست، همین کوچه این پایین کنار در… 

2011