شبانه ۲

نه خواب بال بال می زند

نه کودکیها

فقط سال گذشته است که هنوز

عین میخچه گز گز می کند